Vol 1, No 1 (2012)

October-2012: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Research Articles

Jatin Patel*, Shankul Kumar*, Hitesh Patel, AK Prasad, S V Iyer, SK Vaidya
PDF
V. Shankarananth*, Dr. D. Ranganayakulu, Dr. C. Sridhar, Dr. K. K. Rajasekhar
PDF
Ajeet* Ajeet*
PDF
Debajit Borah*, Lubana Shahin, Ankush Sangra
PDF
Dr. C. Ramu, Dr. T. Padmanabhan, N. Sridhar*, Dr. Vivek Kumar Gupta
PDF
S. Khadar Hussain*, Dr. K. K. Rajasekhar, Dr. D. Ranganayakulu, V. Shankarananth
PDF
Dr. N. Balakrishnan*, A. Mishra
PDF

Editorial

Dr. DK Kachhara
PDF